Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compoundable /kəm'paundəbl/  

  • Tính từ
    có thể điều đình, có thể dàn xếp