Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compound fracture /,kɒmpaʊnd'frækt∫ə[r]/  

  • (y học)
    gãy xương hở