Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complete integration   

  • (Kỹ thuật) gia hợp hoàn chỉnh