Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) số nhớ toàn phần, số nhớ kết thúc; kết thúc nhớ