Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complementary circuit   

  • (Kỹ thuật) mạch bù