Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complementary angle /kɒmpli,mentri'æŋgl/  

  • (toán)
    góc bù