Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complement operation   

  • (Kỹ thuật) phép toán bù