Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complement /'kɒmplimənt/  

 • Danh từ
  phần bổ sung
  số lượng cần thiết, số lượng được ghép, bộ đầy đủ
  the ship's complement
  thủy thủ đòan đầy đủ của con tàu
  (ngôn ngữ) bổ ngữ
  Động từ
  kết hợp đầy đủ, bổ sung cho
  tài kinh doanh của chàng kết hợp đầy đủ với sự tinh nhạy của nàng về kiểu dáng

  * Các từ tương tự:
  complement base, complement operation, complement operator, complement tree, complementarily, complementariness, complementary, complementary angle, complementary circuit