Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complacently /kəm'pleisntli/  

  • Phó từ
    [một cách] tự mãn, [một cách] thỏa mãn