Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) thời gian biên dịch (một ngôn ngữ)