Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

competitor /kəm'petitə[r]/  

  • Danh từ
    người cạnh tranh, đối thủ

    * Các từ tương tự:
    competitory