Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) làm bù trừ

    * Các từ tương tự:
    compensating circuit, compensating coil, Compensating differentials, compensating resistance, compensating unit, Compensating variation, compensating winding