Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compassionateness /kəm'pæʃənitnis/  

  • Danh từ
    lòng thương, lòng trắc ẩn