Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compassionately /kəm'pæ∫ənətli/  

  • Phó từ
    [một cách] thương hại, [một cách] đầy lòng trắc ẩn