Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compassionate leave /kəm,pæ∫ənət'li:v/  

  • phép nghỉ đặc biệt (ngắn ngày, vì lý do cá nhân đặc biệt)
    cô ta được phép nghỉ đặc biệt để đưa tang cha