Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comparative /kəm'pærətiv/  

 • Tính từ
  so sánh
  comparative linguistics
  ngôn ngữ học so sánh
  tương đối
  live in comparative comfort
  sống tương đối sung túc
  (ngôn ngữ) ở cấp so sánh (tính từ, phó từ)
  Danh từ
  (ngôn ngữ)
  dạng so sánh
  "betteris the comparative of "good"
  "better" là dạng so sánh hơn của "good"

  * Các từ tương tự:
  Comparative advantage, Comparative costs, Comparative dynamics, Comparative statics, comparatively