Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

companionableness /kəm,pænjənə'biliti/  

  • Danh từ
    tính dễ làm bạn, tính dễ kết bạn