Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communiqué /kə'mju:nikei/  /kə,mju:nə'kei/

  • Danh từ
    thông báo