Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

common decency /,kɒmən'di:snsi/  

  • phép lịch sự thông thường