Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

committee stage /kə'miti steidʒ/  

  • Danh từ
    giai đoạn ủy ban (dự luật thông qua ở nghị viện, sau giai đoan thứ nhất)