Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

committal /kə'mitl/  

  • Danh từ
    sự bắt giam, sự tống giam