Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commissionership /kə'miʃnəʃip/  

  • Danh từ
    chức vị uỷ viên
    chức vị người đại biểu chính quyền trung ương