Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commissioner /kə'mi∫ənə[r]/  

 • Danh từ
  ủy viên ủy ban
  các ủy viên trưởng (phụ trách một bộ ở một số nước)
  commissioner Addo is responsible for education
  ủy viên trưởng Addo phụ trách giáo dục

  * Các từ tương tự:
  Commissioner for Oaths, commissionership