Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commissioned officer /kə,mi∫nd 'ɒfisə[r]/  

  • sĩ quan [đã được sắc phong]