Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commissionaire /kə,mi∫ə'neə[r]/  

  • Danh từ
    người gác cửa (rạp hét, rạp chiếu bóng, khách sạn)