Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commiserative /kə'mizərətiv/  

  • Tính từ
    thương hại, ái ngại

    * Các từ tương tự:
    commiseratively