Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc buôn bán, thương mại, thương nghiệp, mậu dịch
    chúng ta phải đẩy mạnh việc buôn bán với các nước láng giềng