Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commentation /kɔmen'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự bình luận
    sự chú thích, sự dẫn giải