Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commentate /'kɒmenteit/  

 • Động từ
  (+ on)
  tường thuật (trên đài, trên tivi)
  commentate on an athletics meeting
  tường thuật một đại hội điền kinh
  (không dùng ở thì tiếp diễn) làm nghề tường thuật (trên đài, trên tivi…)