Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commemoration /kə,memə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự tưởng niệm
    a statue in commemoration of a national hero
    pho tượng tưởng niệm một anh hùng dân tộc