Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commander-in-chief /kə,mɑ:ndəin't∫i:f/  

  • Danh từ
    (số nhiều commanders-in-chief)
    tổng tư lệnh