Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commandant /,kɒmən'dænt/  

  • Danh từ
    sĩ quan chỉ huy (trại tù binh…)