Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comedones /'kɔmidou/  

  • Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) số nhiều comedones
    (y học) mụn trứng cá