Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colour-box /'kʌləbɔks/  

  • Danh từ
    hộp màu, hộp thuốc vẽ