Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colour scheme /'kʌləski:m/  

  • sự bố trí màu (trong trang trí)
    tôi không thích cách bố trí màu trong phòng khách của họ