Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colour film /'kʌlə'film/  

  • Danh từ
    phim màu
    cuộn phim chụp ảnh màu