Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colour code /'kʌləkəʊd/  

  • mã màu

    * Các từ tương tự:
    colour-coded