Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colour bar /'kʌləbɑ:[r]/  

  • (từ Mỹ color line)
    sự ngăn cách chủng tộc