Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collusion /kə'lu:ʒn/  

 • Danh từ
  (+ with)
  sự câu kết, sự thông đồng (với ai; giữa ai với ai)
  there was collusion between the two witnesses
  có sự câu kết giữa hai nhân chứng
  she acted in collusion with the other witness
  chị ta câu kết với nhân chứng kia