Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+ with)
    câu kết, thông đồng (với ai)

    * Các từ tương tự:
    colluder