Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colloquist /kə'lɔkjutə/  

  • Danh từ
    người nói chuyện (với ai)