Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chất keo

    * Các từ tương tự:
    colloidal, colloidally