Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Ai len)
    cô gái; thiếu phụ