Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collective /kə'lektiv/  

 • Tính từ
  tập thể, chung
  collective responsibility
  trách nhiệm tập thể
  collective leadership
  sự lãnh đạo tập thể
  collective security
  an ninh chung
  Danh từ
  tập thể
  a worker's collective
  một tập thể công nhân
  như collective noun

  * Các từ tương tự:
  collective bargaining, Collective choise, Collective exhaustive, collective farm, Collective goods, collective noun, collective ownership, collective region, collectively