Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collectedness /kə'lektidnis/  

  • Danh từ
    tính bình tĩnh, sự tự chủ