Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collectedly /kə'lektidli/  

  • Phó từ
    [một cách] bình tĩnh