Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collateral /kə'lætərəl/  

 • Tính từ
  song song
  bên, phụ
  a collateral aim
  mục đích phụ
  a collateral branch of the family
  một nhánh bên của dòng họ
  Danh từ
  (cách viết khác collateral security)
  vật thế chấp (khi vay tiền)

  * Các từ tương tự:
  Collateral security, collaterally