Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collar-work /'kɔləwə:k/  

  • Danh từ
    công việc nặng nhọc (đòi hỏi nhiều cố gắng như kéo xe nặng lên dốc)