Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collar-bone /'kɒləbəʊn/  

  • Danh từ
    (giải phẫu)
    xương đòn