Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collar stud /'kɒləstʌd/  

  • cái móc cổ cồn (vào áo sơ mi)